REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  Hardy.Gallery

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.hardy.gallery1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 6 (sześciu) znaków określony przez Nabywcę i przypisany do Nabywcy. Hasło wymagane jest do zalogowania się Nabywcy do Sklepu.

Hardy Design – należy przez to rozumieć firmę działającą pod nazwą HARDY DESIGN Przemysław Wołczuk, adres: ul.Buforowa 34A, 52-131 Wrocław, Polska,  NIP 894-231-19-68

Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Sklep wraz z indywidualnymi ustawieniami Nabywcy, dzięki którym Nabywca może korzystać ze Sklepu.

Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

E-mail – należy przez to rozumieć indywidualną i niepowtarzalną nazwę będącą unikalnym identyfikatorem Nabywcy w Sklepie, jak również adres poczty e-mail Nabywcy.

Nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nabywcą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Nabywcę Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Hardy Design na jednej z podstron Sklepu.

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Hardy Design pod adresem internetowym http://www.hardy.gallery na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

Towar – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą (towar konsumpcyjny), znajdującą się w ofercie handlowej Hardy Design i sprzedawaną w zakresie działalności gospodarczej Hardy Design.2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.hardy.gallery

2.2. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz właścicielem Sklepu jest Hardy Design.

2.3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2.4. Dostęp do Konta i Towarów oferowanych przez Hardy Design na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie mają tylko i wyłącznie Nabywcy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

2.5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz możliwości nabycia Towarów na zasadach określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Nabywcę zgody na warunki określone w Regulaminie.

2.6. Nabywca może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem, jak również pobrać treść Regulaminu w wersji elektronicznej. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hardy Design – http://www.hardy.gallery

2.7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, wymagane do korzystania ze Sklepu zostały określone poniżej:

- podłączenie do Internetu

- przeglądarka:

  1. Internet Explorer 8.0 lub nowsza,

  2. Firefox 3.6 lub nowsza,

  3. Opera 9.0 lub nowsza,

  4. włączona obsługa plików cookies,

  5. włączona obsługa JavaScript,

  6. włączona obsługa ramek.3. Rejestracja Konta

3.1. Hardy Design informuje, że możliwość zakupu Towarów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie istnieje po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, a tym samym pozostawieniu danych osobowych Nabywcy w Sklepie, w sposób określony w niniejszym rozdziale Regulaminu.

3.2. Rejestracja Nabywcy w Sklepie, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Nabywcę przycisku „Zarejestruj się”. Rejestracja będzie możliwa, jeżeli Nabywca – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola –potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.3. Nabywca będący Konsumentem powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych:

1) E-maila,

2) Hasła.

3.4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny w celu potwierdzenia Rejestracji. Otworzenie przez Nabywcę linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne aby aktywować Konto Nabywcy oraz uzyskać możliwość korzystania ze Sklepu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

3.5. Przed złożeniem zamówienia, ale już po zarejestrowaniu, Nabywca zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych, poprzez wypełnienie formularza „Nowy adres”, zawierającego dane umożliwiające Hardy Design wykonanie umowy. Nabywca będący Konsumentem powinien wypełnić formularz „Nowy adres” poprzez podanie co najmniej następujących danych:

1) Imienia,

2) Nazwiska,

3) Telefonu,

4) Adresu E-mail,

4) Ulicy i numeru domu,

5) Kodu pocztowego,

6) Miasta.

3.6. Nabywca, który nie jest Konsumentem, zobowiązany jest do wskazania nazwy firmy, adresu oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

3.7. Wykonując czynności, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 Nabywca powinien podać dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne, tak aby nie wprowadzały one w błąd oraz nie naruszały praw osób trzecich.

3.8. Nabywca nie powinien udostępniać osobom trzecim Hasła.

3.9. Uzyskanie przez Nabywcę dostępu do Konta oraz korzystanie z możliwości zakupu Towarów dostępnych w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się Nabywcy do sklepu z użyciem prawidłowego E-maila oraz Hasła.


4. Zasady korzystania

4.1. Nabywca jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2) niepodejmowania takich działań jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Nabywcy,

3) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,

4) niedostarczania i niezamieszczania w Sklepie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

5) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Nabywców oraz dla Hardy Design, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz wszelkich przysługujących im praw,

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

4.2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków, gdy Nabywca niebędący Konsumentem udostępni Konto osobom należycie umocowanym przez Nabywcę niebędącego Konsumentem do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

4.3. Nabywca może w każdej chwili usunąć swoje Konto, w takim przypadku wszystkie informacje oraz dane podane w momencie Rejestracji zostaną usunięte przez Hardy Design.

5. Zasady składania zamówień w Sklepie

5.1. Do zapoznania się z aktualną ofertą handlową Home Design służy strona internetowa Sklepu – http://www.hardy.gallery  
Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5.2. Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – http://www.hardy.gallery – nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – http://www.hardy.gallery – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

5.3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.

5.4. Wybór Towaru następuje poprzez wybranie opcji „Do koszyka”, a następnie zatwierdzenie dokonanego wyboru poprzez naciśnięcie przez Nabywcę przycisku „Zamawiam”. Przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” należy wybrać sposób dostawy oraz formę płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

5.5. Zamówienie wybranego Towaru następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na jednej z podstron Sklepu („Podsumowanie zamówienia”), po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Nabywcę przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

5.6. Nabywca ma prawo odwołać złożone zamówienie do czasu, gdy nie zostanie ono przekazane do realizacji przewoźnikowi. W tym celu Nabywca jest zobowiązany skontaktować się z Hardy Design za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej order@hardy.gallery bądź telefonicznie na numer telefonu +48 71 34 284 30.

5.7. Towary niedostępne w aktualnej ofercie handlowej Hardy Design zostaną odpowiednio oznaczone. Przy pozycjach niedostępnych widnieje informacja „DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE” z wskazaniem terminu dostępności.

5.8. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny Hardy Design niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy – skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub określenia nowego terminu realizacji zamówienia. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

5.9. W przypadku zamówienia zakupu Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy Hardy Design nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Hardy Design powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Nabywcę będącego Konsumentem i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.10. W przypadku zamówienia zakupu Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy Hardy Design nie będzie mógł wykonać swojego zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę będącego Konsumentem, Hardy Design będzie mógł zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę będącego Konsumentem na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Towaru na koszt Hardy Design. W tym przypadku Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w rozdziale VII poniżej. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Hardy Design.6. Płatność i dostawa

6.1. Ceny podane w Sklepie dostępne na stronie internetowej http://www.hardy.gallery są cenami podawanymi w walucie polskiej – złoty polski oraz uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki zamówionego Towaru na adres wskazany przez Nabywcę. Koszt przesyłki Towaru w całości pokrywa Nabywca. Koszt przesyłki Towaru jest uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Towaru. O wysokości kosztu przesyłki zamówionego Towaru Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania potwierdzenia zamówienia.

6.3. Płatność za zamówiony Towar odbywać się będzie na podstawie faktury elektronicznej wysyłanej przez Hardy Design na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę w momencie Rejestracji. Nabywca poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528).

6.4. Płatności za zamówione Towary Nabywca będzie mógł dokonać, zgodnie z informacją zamieszczoną na podstronie Sklepu, na której Nabywca będzie potwierdzał zamówienie, tj. przelewem na rachunek bankowy Hardy Design, wskazany każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl .

6.5. Usługę przelewu elektronicznego za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

6.6. Towar jest dostarczany do Nabywcy – stosownie do dokonanego przez Nabywcę wyboru – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Towar może być również odebrany osobiście przez Nabywcę – lub przez upoważnioną przez niego osobę – w siedzibie Spółki lub w lokalu przy ul. Buforowej 34A we Wrocławiu.

6.7. Dostawa towaru jest dokonywana w terminie wskazanym przy opisie każdego Towaru na stronie Sklepu, nie dłuższym jednak niż 10 tygodni od daty przyjęcia zamówienia. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po powiadomieniu przez Hardy Design o możliwości takiego odbioru, nie później jednak niż 10 tygodni od daty złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania na rachunku Hardy Design należności za nabywany Towar wraz z kosztami przesyłki.7. Uprawnienia Nabywcy będącego Konsumentem

7.1. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły sobie wzajemnie w związku z zawarciem umowy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy Nabywca będący Konsumentem dokona jakichkolwiek przedpłat na zakup Towaru, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.3. Nabywca będący Konsumentem, który skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać na koszt Hardy Design zamówiony Towar na adres Hardy Design, bądź dostarczyć zwracany Towar bezpośrednio do Hardy Design. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zwrócona wpłacona przez niego kwota.

7.4. Akceptacja treści Regulaminu przez Nabywcę będącego Konsumentem jest równoznaczna z poświadczeniem otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania dokumentu stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Nabywca będący Konsumentem może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Koszt naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy ponosi Hardy Design.

7.6. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem, z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Hardy Design nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę będącego Konsumentem na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Konsument nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.7. Nabywca będący Konsumentem traci uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Hardy Design. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7.8. Hardy Design odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Nabywcy będącego Konsumentem; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.


8. Ochrona danych osobowych

8.1. W momencie akceptacji Regulaminu, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Hardy Design, zgodnie z warunkami Regulaminu i na zasadach w nim określonych.

8.2. Administratorem danych osobowych Nabywców jest Hardy Design, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Hardy Design zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy zawartej na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie oraz dla celów marketingowych Hardy Design. Dane osobowe Nabywcy mogą być przetwarzane przez Hardy Design w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Nabywcą oraz Hardy Design.

8.4. Hardy Design stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Nabywcy odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Hardy Design w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.5. Hardy Design zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Nabywcy.

8.6. Hardy Design zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Nabywcy będą:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane dla oznaczonych - zgodnych z prawem - celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

8.7. Hardy Design zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8.8. Hardy Design oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji wykorzystuje pliki typu Cookies (szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies dostępne są na stronie internetowej www.hardy.gallery, informacje te stanowią integralną część regulaminu). Są to informacje, które serwer Hardy Design zapisuje na dysku komputera Nabywcy, dzięki czemu Nabywca będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System plików typu cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Nabywcy i można go w każdej chwili wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:

1) utrzymanie sesji Nabywcy (po zalogowaniu) dzięki której Nabywca nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać E-maila i Hasła,

2) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu.

8.9. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Hardy Design za pośrednictwem poczty elektronicznej na office@hardy.gallery bądź telefonicznie na numer telefonu +48 71 34 284 30 lub listownie na adres Hardy Design.

8.10. Jeśli Nabywca umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8.11. Hardy Design oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Nabywcy wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Hardy Design na adres poczty elektronicznej office@hardy.gallery.

8.12. Hardy Design informuje, a Nabywca wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Hardy Design związane z realizacją umowy były przesyłane drogą elektroniczną na adres E-mail Nabywcy wskazany w formularzu rejestracyjnym.9. Postanowienia końcowe

9.1. Hardy Design oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.hardy.gallery były prawdziwe i aktualne.

9.2. Hardy Design zastrzega, że Sklep oraz zawarte w nim elementy graficzne Hardy Design, logotypy Hardy Design, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Sklepu treści stanowią przedmiot wyłącznych praw Hardy Design.

9.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

5) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.4. W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją umowy oraz na tle obowiązywania Regulaminu sądem właściwym do rozpatrywania przedmiotowych sporów będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Hardy Design. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

9.5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia, chyba że warunki nowego Regulaminu są dla niego korzystniejsze.